Friday, April 5, 2013

* TATAV - GAYAN *

         * VIDHI KA VIDHAN *
Tretiya-Yuge:-
Honhar   Bhavi    Parbhal,
Kahat Biluckh Muni-Nath.
Jeevan Meran Labh  Hani,
Yesh  Upyesh VIDHI  Hath.
----------------------------------
Dawapar-Yuge:-
Vackt Kare Nar Kaya Kare,
VACKT    Badha      Balwan.
Bhilown Ney Luti Gopnies,
Vahee Arjuna Vahee Bann.
-----------------------------------
Kaal - Yuge:-
Uma      Kanhu     Mai ,
Anubhav           Apana.
"SATAYA  HARI  NAM",
Jagat     Sab     Sapana.
-------------------------------
* OM * RAM * HARE *
--------------------------------
                           *Das Anudas Rohtas*

No comments:

Post a Comment